Obchodní podmínky GPS NAVIGACE SHOP

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (identifikace prodávajícího viz níže Kontaktní informace) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Objednávky, obchodní podmínky a smlouvy jsou psány či  uzavírány v českém jazyce.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

a) Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita, funkční a materiálové vlastnosti a ostatní údaje uvedené na našich stránkách vycházejí z údajů výrobců a prodávající si vyhrazuje právo v případě zjevné chyby na jejich opravu (včetně opravy ceny). Pokud se tak stane po přijetí objednávky, má prodávající povinnost o změně informovat kupujícího před realizací objednávky a dohodnout s ním způsob řešení, případně objednávku stornovat.

b) Parametrické filtry a údaje v nich uvedené nejsou závaznou specifikací, jsou pouze orientační a slouží k základnímu výběru (oddělení) skupiny výrobků. Platný údaj je  uvedený v popisku produktu.

c) Řádně vyplněná a odeslaná objednávky popř. prostřednictvím telefonu nebo e-mailu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění či sdělení veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, a to včetně takového telefonického kontaktu, na kterém bude možno ověřit objednávku. Pokud nebude možné objednávku telefonicky ověřit, prodávající má právu ji stornovat. Kupující souhlasí s tím, že jeho objednávka může být postoupena třetí osobě, která jím objednaný produkt v souladu s objednávkou kupujícímu dodá a vyfakturuje svým jménem. V jednotlivých případech například při opakovaném zaslání zboží, které zákazník již jednou nepřevzal nebo ve finančně náročnějších případech, si prodávající má prodávající možnost požádat o úhradu finanční zálohy kupujícím.

d) Skladová dostupnost uvedená na e-shopu může se může lišit od skutečnosti např. při souběhu více objednávek, chybou systému atd. V případě, že objednané zboží bylo vyprodáno, má prodávající právo objednávku jednostranně s okamžitou platností stornovat. Prodávající si vyhrazuje také právo stornovat objednávku, ve které kupující prostřednictvím poznámky v objednávce požaduje změnit vlastnost výrobku oproti popisu výrobku, či pokud došlo k výrazné změny ceny dodavatele zboží.

e) Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího při platbě předem nebo předáním pracovníkovi přepravní firmy či výdejního místa při platbě na dobírku či hotově. Pokud na stránkách nabízíme prověření ceny a individuální slevu nezavazujeme se ani negarantujeme nabídku nejnižší ceny na internetu.

f) Speciální upozornění věnované kupujícím nočního vidění. Zákon č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů stanoví zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jako zakázané doplňky zbraní. Všechny výrobky nočního vidění nabízené na našem e-shopu jsou určeny jako pozorovací zařízení a nesmí být instalovány na zbraň! Každý kupující nočního vidění je seznámen s tímto upozorněním a bere ho plně na vědomí. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost, pokud kupující použije noční vidění v rozporu s platnou legislativou.

g) Prodávající může dodat návod k výrobku některým z těchto způsobů: zasláním URL adresy (e-mailem), kde je možno návod stáhnout, v pdf souboru, nahraný na médiu nebo vytištěný

h) Na dárky poskytnuté k výrobku nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele (například záruka), v případě odstoupení od smlouvy, výměny či reklamace zboží, je kupující povinen je vrátit.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

a) Každou objednávku můžete do doby odeslání zboží zrušit a to telefonicky 603 193 750 a současně e-mailem objednavky@gps-navigace-shop.cz. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky, případně název zboží.

b) V případě, že zákazník odmítne převzít objednané zboží, aniž by objednávku písemně zrušil, ocitl se v prodlení věřitele. V takovém případě je zákazník povinen uhradit náklady, které prodávajícímu vznikly (tedy poštovné apod.).  Zákazník souhlasí s postoupení takovéto pohledávky třetí osobě.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

a) Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku, cena činí 99 Kč bez DPH.

b) Prodejce neodpovídá za zdržení či poškození zásilky způsobené při přepravě. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost balíků a od přepravce převzít pouze nepoškozené balíky. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, či poškození zásilky, kupující zásilku nesmí převzít. Kupující přepravci sdělí (je-li možnost tak napíše do dodacího listu přepravce) důvod nepřevzetí zásilky, dále tentýž den informuje dodavatele telefonicky na 603 193 750  a e-mailem na objednavky@gps-navigace-shop.cz. o důvodu nepřevzetí.

c) Kupující je povinen v den převzetí zásilky (maximálně druhý den) zásilku rozdělat a zkontrolovat správnost, bezvadnost a úplnost dodaného zboží. V případě nekompletní dodávky či jakýchkoliv vad na převzaté zásilce, které mohly být způsobeny při přepravě (rozbité části, utržené, odřené, ulomené, promáčklé části zboží atd.), je kupující povinen neprodleně, nejpozději následující den po převzetí zásilky informovat prodejce písemně na e-mail objednavky@gps-navigace-shop.cz a telefonicky na 603 193 750 Pokud tak kupující neučiní a oznámí neúplnost či poškození zásilky s časovým odstupem, nelze reklamaci uznat. Prodávající bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace a kupující je povinen prodávajícím poskytnout potřebné spolupůsobení pro vyřízení reklamace (zaslání fotek, reklamování poškození zásilky přímo u přepravce atd.)

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající obvykle vyexpeduje – předá přepravci do cca 4 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě požadavku na expresní odeslání nás prosím kontaktujte telefonicky na 603 193 750

7) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

a) V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 1829 NOZ, dle něhož má Kupující spotřebitel (dále Spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne následujícího po převzetí zboží. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání. Nestačí pouze poslat zboží bez jakéhokoliv oznámení či vysvětlení na naši adresu.

Nejsnadnější způsob oznámení o odstoupení od smlouvy je využití formuláře umístěného na našem webu.Spotřebitel může mimo jiné také využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený pod těmito Obchodními podmínkami a zaslat jej Prodávajícímu dopisem či e-mailem.

Prodávající v odpovědi potvrdí přijetí oznámení a bude kupujícího informovat o způsobu vrácení zboží.

Zboží není možné vracet zasláním na adresu Prodávajícího na dobírku.

b) Pokud je vrácené zboží jakkoliv poškozeno je Spotřebitel povinen o poškození informovat Kupujícího ihned při odstoupení od smlouvy. Vadné zboží bude prohlédnuto a po stanovení důvodu závady bude zákazník informován o další postupu.

c) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží.

d) Spotřebitel je povinen prodávajícímu uhradit náklady na vrácení zboží a náklady za případné poškození zboží nebo snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající vrátí pouze náklady na nejlevnější způsob dodání, který nabízí bez ohledu na to, jaký způsob zákazník objednal. Pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, kupující také ponese náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 1000 Kč. Z obdržené částky, kterou vrací prodávající zpět kupujícímu do 14 dnů, je prodávající oprávněn odečíst náklady uvedené tomto bodu.

e) U zboží charakteru software se okamžikem použití instalačního nebo registračního kódu kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit. Pokud kupující požádá o úpravu zboží dle individuálních parametrů, nemůže uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě

f) V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) není možné vracet zboží bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě. Zboží lze vrátit pouze po oboustranné dohodě a je spojeno s přiměřeným poplatkem ve výši stanovené prodávajícím. Podmínkou pro vrácení peněz je mimo vrácení funkčního, kompletního a nepoužitého zboží i potvrzení dobropisu zákazníkem. Prodávající má právo odmítnout požadavek na vrácení zboží pří nákupu v rámci podnikatelské činnosti.

g) Právo uvedené v bodě 7a) se nevztahuje v souladu se zákonem na zboží, které je individuálně upraveno na přání kupujícího. Veškeré fotografie a fotoobrazy dodané Prodávajícím jsou upraveny dle přání Kupujícího (velikost, materiál).  Kupující není proto oprávněn odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ.

 

8) REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Za vady způsobené přepravcem prodávající neručí a je třeba je řešit v souladu s bodem 5 obchodních podmínek

b) Odpovědnost za vady na prodávané zboží prodávající poskytuje ve formě zákonné záruky tedy maximálně 24 měsíců. Pokud je u výrobku (popis, obrázek nebo návod) uvedena delší záruční doba než 24 měsíců, je tato záruka poskytnuta a řešena výrobcem zařízení či jeho servisem (ne Prodávajícím). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Životnost dodávaných baterií, žárovek a akumulátorů je 6 max. měsíců od data dodání.

c) V případě reklamace zboží prodávající doporučuje, aby kupující využil Reklamační formulář, a to ještě před vlastním odesláním zboží. Prodávající v odpovědi na zadání reklamace bude informovat kupujícího o co nejneefektivnějším způsobu vyřízení reklamace. Výhody použití reklamačního formuláře pro kupujícího spočívají ve zpětném potvrzení, že prodávající přijal oznámení a dále je zajištěn co možné nejrychlejší způsob vyřízení reklamace a tím vyšší spokojenost kupujícího.

Kupující může vždy zaslat zboží i bez vyplnění formuláře na adresu uvedenou na daňovém dokladu nebo v kontaktu.

d) Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé

• mechanickým poškozením nebo poukd kupující před převztetím zboží o vadě věděl

• instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze a nebo použitím výrobku pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé

• neodbornou manipulací popř. neodborným nebo neoprávněným zásahem do přístroje (při zásahu do přístroje dochází ke ztrátě záruky)

• poškozením vlivem neodvratné události

• poškozením nebo znečištěním v důsledku styku s cizími látkami, vniklými do přístroje

• použitím nevhodných, popř. výrobcem pro tento typ nedoporučovaných baterií a zdrojů nebo příslušenství

•opotřebením výrobků z důvodů běžného užívání, například opotřebení čidla alkoholtesteru, kalibrace alkoholtesteru je zpoplatněná služba! Zákazník je povinen dodržovat doporučené termíny kalibrace čidla, pokud čidlo není zkalibrováno v doporučených intervalech, zákazník ztrácí záruku na alkohol tester. Kalibraci provádí pouze výrobce zařízení. Pokud je u výrobku uvedena zdarma první kalibrace, jedná se o kalibraci  bez kalibračního protokolu a musí o ní zákazník požádat do 12 měsíců od zakoupení přístroje.

• důvodem k reklamaci není neaktuálnost mapových podkladů v přístrojích po jejich zavedení na trh. Pokud jsou aktualizace software (map) vydávány výrobcem navigace jeto hrazená nebo bezplatná služby služba v intervalech stanovených výrobcem navigací. Prodejce nemá povinnost zajistit pro kupujícího aktualizace software (map).

e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu případně záruční list, podrobný popis závady, zpětnou adresu a telefonický kontakt. Pokud nebude přiložen doklad o koupi nebo popis závady má prodávající právo v případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) reklamaci odmítnout.

f) Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady, výměny zboží nebo vrácení peněz do 30 dnů, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na prodloužení doby. V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na firmu) může být termín delší než 30 dnů.

g) Je-li zboží nakoupeno v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) kupující a prodávající dohodli, že kupující má nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz za reklamované vadné zboží až po třetí oprávněné reklamaci identické vady.

h) Po dobu převzetí přístroje do opravy se běh záruční lhůty přerušuje. Nárok na záruční opravu nelze uplatnit, je-li poškozeno nebo jinak nečitelné výrobní číslo přístroje. Záruční opravy provádí, případně zajišťuje prodávající na vlastní náklady. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů na takovou opravu.  Prodávající bude o výši opravy informovat Kupujícího předem a na základě jeho souhlasu může být hrazená oprava provedena.

ch) Je-li zboží nakoupeno v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) je prodávající oprávněn v případě neoprávněné reklamace požadovat po kupujícím úhradu nákladů bezprostředně vzniklých s neoprávněnou reklamací. Do doby uhrazení těchto nákladů je prodávající oprávněn si neoprávněně reklamované zboží ponechat.

i) Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

j) V případě požadavku na výměnu zboží (nejedná se o reklamaci ani odstoupení od smlouvy) může prodávající účtovat kupujícímu poplatek, jehož výše je individuální dle charakteru zboží.

9) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodávající je oprávněn použít data zadaná kupujícím v rámci administrace e-shopu a realizace objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán, s výjimkou jejího písemného zrušení a to před vlastním odesláním zboží.

V případě sporu, stížnosti či mimosoudního řízení se může Kupující obrátit na  Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Obrátit se na ni může přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz


Kontaktní informace:

Ing. Radek Mrňa
Chobůtky 456
595 01 Velká Bíteš
telefon: +420 603 193 750, +420 603 266 958

objednavky@gps-navigace-shop.cz

 

IČ: 62834380
DIČ: CZ7408094386
Obecní živnostenský úřad-samostatný odbor MÚ Velká Bíteš, č.j.:Živ/5/1229/95/L.

 

Na výše uvedené adrese není možný osobní odběr, není zde sklad ani prodejna  Pro reklamace nás prosím nejprve kontaktujte pomocí Reklamačního formuláře., budeme Vás informovat o způsobu vyřízení


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Ing. Radek Mrňa

Chobůtky 456

595 01 Velká Bíteš

IČ: 62834380

DIČ: CZ7408094386

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení a adresa spotřebitele/spotřebitelů(*)

 Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum (*)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Přihlášení

Výrobci
Asistent prodeje

Telefonické objednávky Po-Pá 9.00-16:00

Náš TIP

Dětský mikroskop 100-900x

 

 

 

 

 • 1336 Kč včetně DPH
 • kovové tělo, optika ze skla
 • prohlédněte si video
 • 2 DÁRKY ZDARMA

 

Dalekohled 10x42 WP

Dalekohled

 

 

 

 • 2937 Kč vč. DPH
 • ostrý a jasný obraz
 • LED svítilna ZDARMA
 • plněný dusíkem
 • FMC antireflex